Onderbewindstelling, ook wel beschermingsbewind genoemd, is een wettelijke maatregel die door de kantonrechter kan worden opgelegd aan een meerderjarige persoon en is bedoeld om het vermogen te beschermen. Iemand die onder bewind staat mag niet langer zelf beslissen over de goederen die onder bewind staan. Onderbewindstelling maakt deel uit van een aantal beschermende maatregelen, waaronder ook curatele en mentorschap vallen. Strijveld Bewindvoering treedt echter alleen op als bewindvoerder, niet als curator of mentor.

De aanvraag voor onderbewindstelling kan gedaan worden door betrokkene zelf, de partner en familieleden (bijvoorbeeld: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten). Ook degene die het gezag uitoefent (als betrokkene nog minderjarig is) zoals een voogd of stiefouder kan een verzoek indienen. Daarnaast kan de officier van justitie het bewind verzoeken (dit komt echter alleen in heel uitzonderlijke gevallen voor). Tenslotte kan het bewind worden aangevraagd door de instelling waar betrokkene verblijft of die aan betrokkene begeleiding biedt.

Indien de onderbewindstelling wordt uitgesproken, zal de kantonrechter een (voorgestelde) bewindvoerder benoemen die de financiële belangen van betrokkene zal behartigen.