Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

bewindvoerder de persoon die benoemd is door de kantonrechter voor het beheren van de (toekomstige) vermogensbestanddelen van rechthebbende;
Strijveld Bewindvoering de organisatie die formeel optreedt als werkgever van de bewindvoerder of waarvan de bewindvoerder een vennoot is;
directie de vennoten van Strijveld Bewindvoering;
cliënt een rechthebbende waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en (een medewerker van) Strijveld Bewindvoering benoemd is tot bewindvoerder;
branchevereniging (de klachtencommissie van) de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI);
bezwaar een mondeling of schriftelijk ter kennis van Strijveld Bewindvoering gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van Strijveld Bewindvoering (onder schriftelijk wordt tevens begrepen een e-mailbericht);
klacht een mondeling of schriftelijk, als klacht bij Strijveld Bewindvoering, ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Strijveld Bewindvoering (onder schriftelijk wordt tevens begrepen een e-mailbericht).

Artikel 2

Een klacht of bezwaar kan worden ingediend door degene die gerechtigd is de bewindvoering te verzoeken als bedoeld in artikel 432, lid 1 en 2, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, mits aan de eisen van artikel 5 lid 1 van deze Procedure Bezwaren en Klachten is voldaan. Voor het overige mag iedereen een klacht indienen.

Bezwaren

Artikel 3

 1. Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. Lukt dat niet dan brengt de bewindvoerder het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel via nader overleg met de cliënt en de betrokken bewindvoerder, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen.
 2. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevredengesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.

Klachten

Artikel 4

 1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend (per post: Postbus 8142, 6710 AC Ede, of per e-mail: klachten@strijveld-bewindvoering.nl). Indien het onmogelijk is een klacht schriftelijk in te dienen, kan de klacht telefonisch worden ingediend (tel: 085-4867333).
 2. Klager ontvangt binnen twee weken na ontvangst schriftelijk een bevestiging van de ingediende klacht.
 3. Ontvangen klachten worden terstond gemeld aan de directie. De klacht wordt binnen een termijn van ten hoogste zes weken afgehandeld.
 4. De behandeling wordt gestaakt als cliënt zich voor of tijdens de behandeling terzake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 5

 1. Voor het ontvankelijk verklaren van een klacht wordt gekeken naar de volgende punten:
  1. de klacht moet gaan over een bewindvoerder die werkzaam is of een vennoot is van Strijveld Bewindvoering;
  2. de klacht nog niet is neergelegd bij de rechtbank.
 2. De klacht wordt niet ontvankelijk verklaard indien niet wordt voldaan aan de vereisten in lid 1.
 3. Indien de klacht ontvankelijk is, stelt de directie een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen.
 4. Indien de klacht gegrond, ongegrond wordt verklaard, zal een schriftelijke toelichting volgen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, zal in de toelichting eveneens de gevolgen van de gegrondverklaring worden benoemd.

Artikel 6

Indien de klacht binnen de gestelde termijn van zes weken is opgelost, beide partijen van mening zijn dat de uitkomst bevredigend is en de klacht derhalve correct is afgehandeld, zal cliënt hiervan een schriftelijke bevestiging ontvangen.

Artikel 7

 1. Indien de klacht niet ontvankelijk, ongegrond of gegrond wordt verklaard, maar niet binnen de gestelde termijn van zes weken of naar mening van cliënt niet naar tevredenheid is opgelost, kan cliënt zich wenden tot de branchevereniging. In het Klachtenreglement van de NBBI staat beschreven hoe de klacht kan worden ingediend.
 2. De klachtencommissie van de NBBI toetst of de gedragingen:
  1. in strijd zijn met de geldende wet en regelgeving;
  2. in strijd zijn met de reglementen en/of kwaliteitsverordening van de branchevereniging;
  3. in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid.
 3. De klachtencommissie van de NBBI kan de klacht ontvankelijk, niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren.

Artikel 8

De directie archiveert de afgedane bezwaren en klachten en rapporteert daarover jaarlijks aan de Branchevereniging.

Slotbepalingen

Artikel 9

Alle bezwaren en klachten van cliënten zullen door Strijveld Bewindvoering en de branchevereniging met strikte geheimhouding worden afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking op 31 oktober 2017 en geldt voor onbepaalde tijd.